Polityka prywatności

Administrator danych:

W ramach naszej działalności  ochrona danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów ma dla nas najwyższy priorytet.  Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Niniejsza informacja opisuje zasady, którymi kierujemy się w ramach Grupy Kapitałowej  „Schiever”,  w tym  informujemy  dlaczego zbieramy dane osobowe, do jakich celów je używamy, komu możemy je przekazać, jakie są prawa związane z danymi osobowymi. Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą  Poznaniu przy  ul.  Grunwaldzkiej  64 ,  60-311 Poznań,  wraz ze spółkami:

tworzy Grupę Kapitałową „Schiever”,  która na rynku polskim prowadzi działalność handlową w ramach sieci  centrów handlowych funkcjonujących pod markami „Auchan”,  bi1  oraz KIABI.

Każdy z wyżej wymienionych  członków Grupy Kapitałowej  „Schiever” jest Administratorem danych osobowych odpowiednio do swojej bazy klientów, podmiotów których dane przetwarza. Dodatkowo w przypadku Schiever Tekstylia Polska Sp. z.o.o dla  danych osobowych klientów należących do programu lojalnościowego i projektu newsletter mamy Współadministratora, którym jest  Kiabi International Development z siedzibą z siedzibą we Francji, 100 rue du Calvaire, 59510 HEM

W ramach Grupy Kapitałowej  Schiever Polska powołano jednego wspólnego Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Poznaniu, 60-311 przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem Danych telefonicznie: 502 035 396 lub mailowo na adres: iod@schiever.com.pl 

Dane osobowe:

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach  i związanych z nimi procesach:

Celem realizacji pełnego zakresu naszych usług i obowiązków związanych ze sprzedażą Państwu towarów w naszych sklepach, w tym:

Celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

Celem podjęcia i wykonywania pracy na rzecz podmiotów grupy kapitałowej „Schiever” na podstawie umów o pracę lub  umów cywilnoprawnych:

Celem realizacji działalności handlowej  podmiotów Grupy Kapitałowej  „Schiever”:

Podstawy prawne:

Ad 1 lit. a  –  zgoda wyrażona przez klienta- art. 6 ust 1 li.t a   i art. 22 ust1 lit. c RODO

Ad 1 lit. b do c   –   zgoda wyrażona przez klienta art. 6 ust 1 lit a RODO

Ad 1 lit. d do h – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Ad.2 -prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust 1. Lit f) RODO

Ad.3 . przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz wykonania obowiązków Administratora i jego szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Ad.4 – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jeśli wyrażają Państwo dodatkową  dobrowolną  zgodę wówczas możemy przetwarzać Państwa dane w celu wysyłania Państwu informacji handlowych na temat naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług za pośrednictwem  marketingu bezpośredniego (wysyłka sms, newsletter)- (art. 10 ust.2 ustawy o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną oraz 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Ponadto, jeśli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w celu dopasowania naszej oferty handlowej dla Państwa indywidualnych preferencji, nasz system informatyczny może uwzględniać Państwa preferencje, udzielać Państwu rabatów/bonusów cenowych bądź proponować inne towary lub usługi na preferencyjnych warunkach. (art.  22 RODO).

Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, gdzie będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług, transakcji sprzedażowych lub innego obowiązku prawnego będziemy uprawnieni do przekazania , ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców tj:

Czas przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej  niż jest to konieczne zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo,  w tym:

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 1.  lit a do c – przez okres korzystania przez Państwa z naszych kart lojalnościowych, zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych  oraz rozliczenia  konkursów i loterii , w których wzięliście Państwo udział,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 1.  lit d do g –  do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień z tytułu rękojmi  i gwarancji  oraz innych naszych zobowiązań z tytułu sprzedanych Państwu towarów i usług,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 1.  lit h –  do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży Państwu towarów i usług,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 2 –  przez okres  3 miesięcy od czasu  nagrania monitoringu,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 3 –  przez okres przewidziany przepisami regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 4 –  przez okres do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających z  zawartych umów oraz przedawnienia się  wzajemnych praw i obowiązków ich stron.

Uprawnienia:

W związku  z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych

Macie Państwo prawo żądać od nas informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak , macie Państwo prawo do otrzymania od nas informacji jak je przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub  niekompletne, macie Państwo prawo prosić o ich aktualizację lub uzupełnienie.

Prawo do usuwania danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym)

Macie Państwo prawo zażądać skasowania swoich danych jeśli:

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo do żądania ograniczeń przetwarzania jeśli,

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych  lub gdy przetwarzanie następuje na  podstawie wyrażonej zgody macie Państwo prawo do tzw. przenoszenia tych danych, w tym do przesłania tych danych innemu administratorowi  po otrzymaniu ich w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed  wycofaniem zgody, jest zgodne z prawem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważacie Państwo że sposób przetwarzania Państwa danych osobowych narusza zasady ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać kontaktując się z nami :

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy lub wykonania usługi, przystąpienia do programu lojalnościowego, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania realizacji celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Zmiany w informacji i ochronie danych:

W przypadku wprowadzenia niezbędnych zmian wprowadzenia nowych projektów, usług zmian procedur, niniejsza Informacja o Ochronie danych osobowych będzie musiała ulec zmianie. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji w zależności od potrzeb. Zmiany zostaną uwzględnione w niniejszym dokumencie. W związku z tym prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby zapoznać się z aktualnymi treściami w informacji o ochronie danych osobowych.

© 2019 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone
bi1